คณะกรรมการพัฒนาสตรีสุราษฎร์ธานี วางใจมรส. ภูมิทัศน์สถานที่ หรู! เหมาะจัดงานวันสตรีสากล พร้อมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

…..ลุงชู – ป้าโส จับมือชื่นมื่น รวมพลังเพื่อสังคม ยันสนับสนุนเต็มที่ ยกกลุ่มสตรีมีบทบาทสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติมั่นคงและยั่งยืน ย้ำชัดทุกกิจกรรม มรส.พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ

…..เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยมีนางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายกลุ่มสตรี จำนวน 19 อำเภอดำเนินการประชุมตามวาระ เพื่อดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..โดยการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสตรีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานความร่วมมือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดการประชุมได้กล่าวต้อนรับและให้ความคิดเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความชื่นชมในการดำเนินงานเพราะเป็นองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และยกระดับสถานภาพชีวิตของสตรีไทย ซึ่งเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ในนามของมหาวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อน มุ่งมั่นพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนและพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

…..อย่างไรก็ตาม การจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เครือข่ายได้ทำความร่วมมือในการกำหนดกิจกรรมทั้งการแสดง เวทีเสวนา และการจัดบูธนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการให้นักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มสตรี ในบทบาทของสตรีไทยในยุคปัจจุบัน ที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆด้าน การก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

…..ขณะที่ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ว่า มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านสถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ การจัดบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP  และกิจกรรมอื่นๆที่กลุ่มสตรีได้นำมาแสดง นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย จะมีพิธีการปล่อยขบวนรณรงค์ “พลังสตรี ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว” ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรประตูทางเข้า – ออกนั้น หลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น ทางผู้รับผิดชอบโดยงานบริการวิชาการฯจะนำคณะกรรมการพัฒนาสตรีเยี่ยมชมสถานที่และเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อง่ายต่อการติดต่อประสานงานและการบริหารจัดการเส้นทางจราจรในวันดังกล่าว

…..นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการกำหนดเกณฑ์การประกวดกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในวาระการประชุม เช่น การประกวดร้องเพลง การแข่งขันตำส้มไทยตำลีลา การประกวดหนังตะลุง เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์การประกวดทั้งหมดมหาวิทยาลัยจะนำผลการตัดสินในแต่ละประเภทมารวมคะแนนจากโซนที่มีส่วนร่วมเพื่อนำมาตัดสินผล เงินรางวัล

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ, เทพพร ฉิมพิมล ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts