งานบริการวิชาการฯ วางแผนการปฏิบัติงาน หลังมีมาตรการป้องกันไวรัส COVID–19

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เร่งประชุมด่วนบุคลากรงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมติดตามแผนการปฏิบัติงาน งานบริการวิชาการฯทุกโครงการหลังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส    COVID – 19

เมื่อเวลา 14.00 น. (18 มีนาคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงาน ณ ห้องสำนักงานงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้เผยถึงแผนปฏิบัติงานว่าตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องมาตรการดังกล่าว งานบริการวิชาการฯได้มีแผนการดำเนินงาน 3 ส่วน ตามมาตรการด้านบุคลากรตามข้อ 4 โดยส่วนที่ 1 คือแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีมติที่ประชุมว่างานบริการวิชาการฯจะแยกบุคลากรเป็น 2 ชุดเพื่อป้องกันในกรณีที่อาจจะเกิดการติดเชื้อไวรัส COVID โดยการแบ่งวันและเวลาการปฏิบัติงานของชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันแต่จะต้องจัดสรรเวลาการปฏิบัติงาน เรียงลำดับความสำคัญของงานด่วนและงานปกติ ในส่วนที่ 2 การหมุนเวียนสลับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยและสามารถปฏิบัติที่บ้านพักได้ จากกรณีดังกล่าวได้พิจารณาร่วมกันว่าให้จัดตารางสลับการปฏิบัติงาน โดยมีข้อบังคับว่าห้ามบุคลากรเดินทางออกต่างจังหวัด และสามารถประสานงานติดต่อได้ตลอดเวลา นอกจากนี้หากมีโครงการเร่งด่วนจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยได้ทันที และในส่วนที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุนลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งหัวหน้างานบริการวิชาการฯกล่าวว่าทางกองการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและส่งไปยังหน่วยงานตามกรอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ

ขณะที่รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ชี้แจงว่า ได้กำหนดจัดประชุมวาระเร่งด่วนหลังมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ซึ่งงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเป็นระบบและมีข้อบังคับอย่างชัดเจนซึ่งบุคลากรทุกท่านรับทราบและเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้โดยส่วนตัวมีความชื่นชมที่บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะมาปฏิบัติงานทุกวัน แต่ด้วยสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ว่าไวรัสดังกล่าวจะแพร่เชื้อไปในบริเวณใดได้บ้าง จึงต้องมีมาตรการป้องกันให้จัดกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ชุด สลับกันมาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้ติดตามเรื่องผลการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้ร่วมสนทนากับบุคลากรและได้ข้อสรุปว่า กรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานไปยังชุมชนและไม่มีปัญหาในการจัดกิจกรรม ก็สามารถดำเนินโครงการได้เป็นปกติ และในส่วนโครงการที่มีปัญหาให้ผู้รับผิดชอบโครงการทำบันทึกข้อความเสนอมหาวิทยาลัยเลื่อนการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

Similar Posts