อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการฯ เปิดเกมส์รุกไตรมาสแรก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อเวลา 08.00 น.(29 ตุลาคม 2563) โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง ข้อปฏิบัติ และระเบียบต่างๆในการดำเนินโครงการทุกโครงการและกิจกรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยว คือ ดร.วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คุณอุไร ส้มเกลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแผนและงบประมาณ และ คุณภุมรี ก้องศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นอกจากนี้ คุณอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจงและให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมพิจารณากรอบการลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการและบันทึกข้อความร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการพร้อมทั้งการรายงานผลการดำเนินโครงการทุกโครงการด้วย

Similar Posts