มรส.ระดมสมองคณะกรรมการการจัดทำแผนแม่บทโครงการอพ.สธ.-สฎ.เชื่อมั่นแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะทำงานจัดเต็มองค์ความรู้ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมกำหนด Procedure ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนและ Stakeholders เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บท พร้อมปรับปรุงแก้ไขสู่แผนฉบับสมบูรณ์

เมื่อเวลา 14.00 น. (04 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมหารือคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-สฎ.) ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ และคณะทำงานจากงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากที่ได้มีการประชุม ณ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการพูดคุยเรื่องการเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สฏ. โดยได้มีสำรวจพื้นที่ภายในโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชพันธุ์ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้นำพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเกษตรและเครือข่ายและใช้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านคณะทำงาน ได้ข้อสรุปว่าการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอพ.สธ. – สฎ จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ต้องศึกษาข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำแผน 2. ประชุมระดมสมองผู้รับผิดชอบโดยเสนอให้มีตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวร่วมการทำ swot analysis ด้วย 3. ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders พร้อมทั้งแบ่งโซนเป็นกลุ่มย่อย 4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกลยุทธ์ 5. ยกร่างแผนแม่บท 6. นำเสนอแผนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 8. จัดทำแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์
โดยคณะกรรมการจะเริ่มขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 20 สิงหาคม 2563

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รูปภาพ

Similar Posts