งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ เดินหน้าขับเคลื่อนรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

…..เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 โดยมี ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม การดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Similar Posts