คบว.ร่วมกับกองนโยบายและแผนผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 10.00 น. (15 กุมภาพันธ์ 2565) โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับกองนโยบายและแผนดำเนินการจัดประชุมแนวทางการจัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (3O 7KR) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกวิจัยและนวัตกรรมกได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เน้นย้ำและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าการดำเนินงานโครงการของทุกหน่วยงานในพื้นที่ตามโครงการพระบรมราโชบาย ประชาชนในพื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้รับอาจารย์และคณะทำงานไปใช้ในชีวิตประจำวันประกอบอาชีพได้และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

ขณะที่ นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้ ชี้แจงว่า การเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางคบว.และสถาบันวิจัยฯจะร่วมกันสังเคราะห์เพื่อการบูรณาการ

และพิจารณาว่าโครงการที่นำเสนอมานั้นตรงกับพื้นที่เป้าหมายหรือไม่และนำส่งไปยังกองนโยบายและแผนภายใน วันที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการฯสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหลักเกณฑ์การขอรับข้อเสนอโครงการพระราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์กองบริการวิชาการฯและในไลน์กลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมติที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 3O 7KR ไม่มีการปรับแก้วัตถุประสงค์และผลลัพธ์มหาวิทยาลัย ในส่วนข้อมูลของ K3และK6 กองนโยบายและแผนจะดำเนินการสลับชื่อโครงการหลักพร้อมเสนอให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป

Similar Posts