งานบริการวิชาการฯ ร่วมหารือแม่ทัพท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หวังขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น

ผช.ฝ่ายบริการวิชาการ เดินหน้ายกระดับและต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผย พร้อมดัน โครงการฯของมรส. เข้าสู่แผนงบประมาณ

…..เมื่อเวลา 11.30 น. (8 มกราคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ ได้เดินทางไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเข้าพบนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้เคยเสนอโครงการจัดเว็บไซต์การท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ 65 แหล่งอันเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 65 พรรษา ของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงมีความคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งทางผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การสนับสนุนและตอบรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดี

…..และการร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในวันนี้จึงเป็นระยะที่ 2 ในการร่วมพิจาณาการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงข้อสรุปในการหารือในเรื่องดังกล่าวว่าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพราะเข้าใจเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยฯที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ ได้กำหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดส่งโครงการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนงบประมาณโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการนำเสนอโครงการในพื้นที่ดอนสัก-พะลวย พุมเรียง และเวียงสระต่อไป

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts