บริการวิขาการฯ มรส. จัดโครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา กับ ดร. เบญจมาศ หนูแป้นและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน จัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ และแชมพู เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพี่น้องหมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล นำโดยคุณสายสุณีย์ เกตุแก้ว ประธานชุมชน โดยมีคุณนุชนาถ พูลสิน เป็นผู้ประสานงานและดูแลพี่น้องอย่างใกล้ชิด

…..โครงการนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของพี่น้องในชุมชนขุนทะเล โดยฝ่ายบริการวิชาการได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในแต่ละหมู่เพื่อหาข้อมูลและทำความเข้าใจ รวมทั้งสำรวจความต้องการของพี่น้อง หลังจากนี้เมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการวางจำหน่ายแล้ว เราจะพัฒนาในด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้สินค้าของพี่น้องขุนทะเลเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีปลายทางคือการยกระดับรายได้ ทั้งที่เป็นรายได้หลักและรายได้เสริมให้กับพี่น้องอย่างเอาจริงเอาจัง

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเอาองค์ความรู้รวมทั้งเทคนิควิธีการที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่เราได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง”SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เอาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
นุชนาถ พูลสิน  ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts