โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษาโครงการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts