โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

เมื่อเวลา07.30 น. (17 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดขบวนแห่องค์กฐิน ไปยังวัดภูธรอุทิศสิทธาราม โดยมีขบวนกลองยาว ซึ่งเริ่มเดินแห่จากด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร นักศึกษาจากคณะต่างๆ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมขบวนแห่องค์กฐินของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก

Similar Posts