สุดปลื้ม รางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์ ระดับ “หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน ศูนย์ กอง”

เมื่อเวลา 13.00 น.(20 ตุลาคม 2563) ว่าที่ร้อยตรีอาซีด ทิ้งปากถ้ำ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสังกัดโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประกวดเว็บไซต์ ระดับคณะ และหน่วยงาน ประจำปี 2563 ที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในการประกวดดังกล่าว ซึ่งโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเว็บไซต์ระดับ “หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน ศูนย์ กอง” โครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิธีของ Webometrice Ranking of World University ) ประจำปี 2563
ซึ่งคณะทำงานได้ตั้งเป้าว่าในปีต่อไป โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจะขับเคลื่อนกลไกและยกระดับพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางระบบออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น

Similar Posts