งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมขุนพล อพ.สธ.-มรส. เตรียมสนองงานนิทรรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

เมื่อเวลา 14.00 น. (8 ตุลาคม 2562) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มรส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ณ ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.กฤษณะ ทองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดนิทรรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งจะจัดที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมติที่ประชุมให้คณะทำงานทุกท่านส่งรายชื่อคณะกรรมการผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และที่ประชุมเห็นชอบแผนการจัดรูปแบบนิทรรศการตามที่งานบริการวิชาการฯได้นำเสนอในที่ประชุม นอกจากนี้ หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้เผยว่า ผู้รับผิดขอบโครงการทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานโครงการฯจะเริ่มเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หากคณะกรรมการทุกท่านมีปัญหาติดขัดเรื่องใดขอให้แจ้งไปที่คณะทำงานของงานบริการวิชาการฯซึ่งทีมงานทุกคนมีความยินดีที่จะช่วยเหลือและรับใช้ทุกท่าน รับใช้ชุมชน และสังคมไทย

Similar Posts