มรส.ร่วมการเตรียมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้11จังหวัด

…..วันนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้เดินทางไปประชุมการ  เตรียมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 11 จังหวัด ร่วมกับผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยท่านรองฯประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เสนอกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้คือ โครงการ GOLDEN HUB ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมี 3 ยุทธศาสตร์เป็นตัวคุมคือ การศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำตาปี การศึกษาและพัฒนาพื้นที่สองฝั่งทะเล และการศึกษาและพัฒนาประตูสู่ภาคใต้ ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลจากทั้ง 11 จังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

…..จากนั้นในช่วงบ่ายดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมหารือกับทีมงานศูนย์บริการวิชาการ นำโดย รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เกี่ยวกับประเด็นโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการฯ แนวทางในการบริการวิชาการเพื่อสังคม และนัดหมายการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะจัดขึ้นที่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในการศึกษาและพยายามหาแนวทางอย่างจริงจัง ภายใต้หลักการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในทุกมิติ ตามที่เราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts