ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยมี ดร.พิชามญชุ์ สุรียพรรณ นำทีมมรส. ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม ระยะที่1 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยมี ดร.พิชามญชุ์ สุรียพรรณ นำทีมมรส. ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยม ระยะที่1 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การพัฒนาห้องสมุดและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชยแดนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และห้องสมุดที่เพียงพอเหมาะสม ครูสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพต่อไป และการคำแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแก่ครูผู้สอนและให้ครูประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน

Similar Posts