รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเตรียมการและรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างสมพระเกียรติ

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ดำเนินการเตรียมการและรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2556 จำนวน 5 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โรงเรียน ตชด.บ้านยางโพรง อำเภอไชยา โรงเรียนตชด.บ้านคลองวาย อำเภอวิภาวดี โรงเรียนตชด.บ้านกอเตย อำเภอท่าชนะ และโรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวสำคัญ 3 จุด คือ

  1. ห้องสมุดโรงเรียน
  2. ห้องสาธิตการสอนและ
  3. ห้องเรียนอนุบาล

โดยได้รับความร่วมมือจาก หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมการให้บริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดมุมต่างๆของห้องสมุดโรงเรียน และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของห้องเรียนอนุบาล และจัดมุมพัฒนาการสำหรับเด็ก การสาธิตการสอนต่อหน้าพระพักตร์ เป็นต้น

โดยในส่วนของการร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารเที่ยงและการถวายรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาของ มรส.ให้พระองค์ทรงทราบ มรส.มอบหมายให้ ผศ.นรินทร์ สุขกรี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.จิตติมา ศิลปะระชาวงศ์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน การรับเสด็จฯในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้ม ปีติแก่ผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯทุกคน

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ มรส. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ครู ตชด.ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารส่งผลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

Similar Posts