มรส.ร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการต่อสำนักงบประมาณ

…..ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ร่วมกับฝ่ายแผนฯ และผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ของบเข้าแผนจังหวัดปี 62 จำนวน 5 โครงการ เข้าประชุมเพื่อนำเสนอโครงการต่อสำนักงบประมาณ ณ ห้องตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..ทั้งนี้โครงการของฝ่ายบริการวิชาการซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการปลูก การดูแลรักษา การกรีด การปรับปรุงคุณภาพน้ำยางและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใต้ถุน 2. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางในทุกมิติ และ 3. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง ภายใต้งบประมาณ 5 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มที่จะได้งบประมาณตามที่ขอไป

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำทุกสรรพกำลังที่มีเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องในท้องถิ่นอย่างแข็งขัน เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฟันทุกปัญหาในฐานะคนในครอบครัวเดียวกัน ดังปณิธานที่เราได้ให้ไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts