งานบริการวิชาการฯร่วมระดมความคิดเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ บูรณาการงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการฯ

ผอ.สำนักศิลปะฯ เผย 3 หน่วยงานต้องเกี่ยวก้อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมส่งเสริมและต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ด้าน ผอ.สถาบันวิจัยฯ เชื่อมั่นแผนการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯไปได้สวย เพราะร่วมกันผนึกกำลัง

…..ผอ.สำนักศิลปะฯ เผย 3 หน่วยงานต้องเกี่ยวก้อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมส่งเสริมและต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ด้าน ผอ.สถาบันวิจัยฯ เชื่อมั่นแผนการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯไปได้สวย เพราะร่วมกันผนึกกำลัง

…..เมื่อเวลา 11.00 น. (4 ธันวาคม 2560) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมี ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

…..โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวถึงผลการประชุมในโครงการ RETREAT สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมโวค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทราบสภาพปัญหา ทบทวนการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ท้าทายและพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน” ซึ่งมติที่ประชุม มีข้อเสนอแนะว่าต้องมีการบูรณาการงานบริการวิชาการ และงานศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯงานวิจัยที่ต้องบูรณาการกับ 3 พันธกิจนี้ ยังไม่ปรากฏแน่ชัดและระบบข้อมูลสารสนเทศที่ยังมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งควรดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนงานวิจัยดังกล่าวให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องจัดประชุมในวันนี้เพื่อเร่งสนองตามมติที่ประชุมดังกล่าว โดยฝ่ายบริการวิชาการฯเล็งเห็นว่า “ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการและผู้ดูแลงานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะและสถาบัน/สำนักที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ หน่วยงานละ 2 คน พร้อมทั้งเชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ”

…..นอกจากนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ได้กล่าวถึงชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง คือ ชุมชนขุนทะเลที่เน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ และ ชุมชนดอนสัก ที่พุ่งเป้าเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย ซึ่งมี Impact เป็นรูปธรรมชัดเจนมาก และมีแผนจะดำเนินการต่อยอดในปีงบประมาณ 2561 ด้วย”

…..ด้าน ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรมได้กล่าวเสริมว่า อำเภอไชยา เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากทั้งในด้านงานศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพราะเป็นชุมชนเครือข่ายให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ เห็นด้วยกับการมุ่งเน้นในเรื่องของการบูรณาการงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับงานวิจัย เพราะทั้ง 3 ศาสตร์นี้ต้องเป็นเนื้องานที่ต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดอบรมให้ตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำนักศิลปะฯขอให้ความเห็นว่า “ควรต้องมีการจัดการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทัศนคติหรือพูดง่ายๆว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในแนวเดียวกันของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงานนำมาร่วมกันระดมความคิดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี หรือ 5 ปี ให้บังเกิดผลอย่างชัดเจน”

…..ขณะที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอว่า ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยในระยะ 5 ปี แล้วจึงนำผลที่ได้จากการสังเคราะห์เป็นประเด็นหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นห่วงในการดำเนินการดังกล่าว เพราะได้ร่วมกันผนึกกำลังทางความคิดด้วยกันทั้ง 3 หน่วยงาน ในส่วนเรื่องข้อมูลที่จะต้องสังเคราะห์ ทางสถาบันวิจัยฯจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยย้อนหลังให้

…..มติที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ควรมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยจะดำเนินการในวันที่ 5 – 6 มกราคม 2560 และในส่วนของการเขียนโครงการพร้อมทั้งการเชิญวิทยากรให้ความรู้ มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ด้านการจัดหาสถานที่และอาหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดูแลและดำเนินการ ในส่วนของฝ่ายธุรการต่างๆ เช่น การจัดทำเอกสารเชิญประชุมหรือการเข้าร่วมโครงการ มติที่ประชุมมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการ

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน/ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts