โครงการราชภัฏวิชาการ (การเผยแพร่ผลงานทางการพยาบาล)

โครงการ
    โครงการราชภัฏวิชาการ (การเผยแพร่ผลงานทางการพยาบาล)

งบประมาณ
    30,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     โรงเรียนในเขต ตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ต.ค.55- ก.ย.56

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.พรรษา หวานบุญ , อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา

Similar Posts