โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ)

โครงการ
    โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ)

งบประมาณ
    60,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     หมู่ที่ 2 ตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ต.ค.55- ก.ย.56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อาจารย์ วรรณา กุมารจันทร์

Similar Posts