หลักสตูรการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

สาระสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับครูสอนเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน ซึ่งครูและผู้ดูแลเด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการอบรมไปผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเด็กได้ง่ายๆ ด้วยเทคนิคและทักษะรูปแบบต่างๆที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดให้ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเรียนรู้การผลิตสื่อพัฒนาการเด็กแบบง่าย
  • เพื่อเรียนรู้พัฒนาการของเด็กเล็ก 

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
  • ความสำคัญของสื่อกับการพัฒนาการของเด็ก
  • ปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน เช่น หุ่นมือ, โรงละครเล็ก, การพับกระดาษ

รายละเอียดทั้งหมด  หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

Similar Posts