มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.

…..เมื่อเวลา 11.00 น. งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บ้านทุ่งตาหนอน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและคณะทำงานบริการวิชาการ ได้ร่วมประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราฎร์ธานี (อพ.สธ. -จ.สุราษฎร์ธานี)

…..ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ แปลงที่ 10 แปลงป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยได้ดำเนินการปลูกพันธ์ไม้ 15 ชนิด จำนวน 450 ต้น บำรุงรักษาพันธ์ไม้เดิมที่มีอยู่ภายในแปลง  ได้วางแผนดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แปลงป่าอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบของโครงการ อพ.สธ. อย่างมีประสิธิภาพ

Similar Posts