มรส. เน้นคุณภาพการศึกษา ร.ร. ตชด 41 ตามแนวพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมคณะเดินหน้าเต็มตัวนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตะแบกงาม ประจำปี 2560 ระยะ 1 เพื่อเน้นคุณภาพการศึกษาเด็กในโรงเรียน

Similar Posts