มรส.ลงพื้นที่บ้านสวนมะปราง ร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนภูริน

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ำตกภูริน บ้านสวนมะปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ในการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนภูริน ระยะ 3 ปี (2562-2564) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้จะได้นำเสนอแผนฯเข้าสู่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน(กรอ.)ต่อไป

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรม แม้กระบวนการของการเดินทางยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกล แต่พวกเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างสุดกำลัง ดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง “SRU มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

Similar Posts