มรส.ขอเเสดงความยินดีกับนายอรุณ หนูขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
นายอรุณ หนูขาว พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

Similar Posts