งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เตรียมพร้อม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ในระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ออกนิเทศตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 11 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี

Similar Posts