งานบริการวิชาการฯ สตาร์ทเครื่อง ปีงบ 61 จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม สรุปผลและทบทวนการเบิก–จ่ายรายไตรมาส

หัวหน้างานบริการวิชาการฯ เผย แผนการดำเนินงานและการเบิก – จ่าย ต้องตรงตามไตรมาส ลดปัญหาการคืนงบ พร้อมหนุนโครงการจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว 65 แหล่ง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 10.00 น. (13 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องการเรียนรู้ 5 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประธานในที่ประชุม

หัวหน้างานบริการวิชาการ ได้กล่าวว่า เป็นครั้งแรกในการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการหลังจากที่ได้เดินทางไปจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดสระบุรี ภายใต้ชื่อ “ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 นั้น งานบริการวิชาการฯได้รับข้อเสนอแนะจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯในประเด็นของการนำ พันธุ์ พืชสมุนไพร ผลไม้ มาบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน เพราะจากการที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบูรณาการจากผลไม้ในท้องถิ่น คือ ลูกประ ซึ่งนำมาทำเป็น ขนมคุ๊กกี้ และขนมเบเกอร์รี่ในลักษณะต่างๆดังนั้นจากการหารือในเบื้องต้นกับอพ.สธ. จึงมีความคิดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องมุ่งเน้นผลิตผลอันขึ้นชื่อที่มีอยู่ในจังหวัด นั่นคือ ผลมะพร้าว ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะนำเป็นประเด็นในการประชุมอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงบ่าย

ในส่วนของการประชุมวันนี้ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยตามคำสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจะนำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นข้อมูลในการทบทวนอุปสรรคปัญหาและการแก้ไขปัญหาในปีต่อไป โดยเชิญตัวแทนจากกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการในประเด็นของการเบิก – จ่าย งบประมาณตามโครงการที่ทุกหน่วยงานได้ระบุไว้ในแต่ละไตรมาส มาทำความเข้าใจกระบวนการการเบิก – จ่ายงบประมาณรายไตรมาสด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุม ได้หารือในวาระการประชุมเรื่องการจัดทำเว็บไซต์และแผ่นพับสร้างแบรนด์        สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี ซึ่งจะรายละเอียดของงานเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด      สุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง โดยเจตนารมย์ของการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 65 พรรษา ของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาล    ที่ 10 ในส่วนประเด็นของการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย งานบริการวิชาการฯได้ดำเนินการจัดประชุมหารือและคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักจัดการทรัพย์สิน กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการกำหนดมาตรการและรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่และตรงถังโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักจัดการทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบของเวนิล และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

และในส่วนของการทบทวนการแต่งตั้งคำสั่งกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คือกองแผนและนโยบาย นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการนำกลับไปทบทวนและหารือกับผู้บริหารในหน่วยงานเพื่อความเหมาะสมโดยเสนอรายชื่อที่ต้องการปรับเปลี่ยนส่งมายังงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

ขณะที่ ตัวแทนกองนโยบายและแผนได้ทำความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเบิก – จ่ายงบประมาณปี 2561 ว่า เนื่องจากปีงบที่ผ่านมามหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการรายไตรมาส ซึ่งได้รับความคิดเห็นจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ในคณะ / สำนัก / สถาบัน ในกรณีที่ผู้ดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้งบประมาณก็จะถูกตัดสิทธิ์การเบิก – จ่าย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้น ในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยจึงแก้ปัญหาโดยการอนุมัติงบประมาณประจำปี เต็มจำนวนที่ได้รับการจัดสรรซึ่งสามารถบันทึกขอใช้ก่อนได้ แต่ไม่สามารถขยายเวลาการเบิก – จ่ายรายไตรมาสได้ ซึ่งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนฯเพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาในการเบิก – จ่าย งบประมาณดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานบริการวิชาการฯได้เน้นย้ำว่า ขอให้ปัญหาและข้อผิดพลาดในปีที่ผ่านเป็นประสบการณ์ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป

Similar Posts