บริการวิชาการฯ เตรียมความพร้อมการติดตามผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์เน้นย้ำทุกกิจกรรมต้อง success พร้อมต้อนรับคณะกรรมการสภาฯและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านคณะทำงานงานบริการวิชาการฯ กำหนดลงพื้นที่ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี จัดเต็มผลการดำเนินงานพร้อมรับการตรวจเยี่ยม

เมื่อเวลา 14.00 น. (14 พฤศจิกายน 2562) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการตามพระราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.กฤษณะ ทองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งหัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้กล่าวว่า หลังจากที่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสภามหาวิทยาลัยฯจึงมีกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวในระหว่าง 27 – 29 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ กำหนดการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามพระราโชบาย ซึ่งประกอบด้วย โครงการพลังเป็ดพัฒนาท้องถิ่น, โครงการปาล์ม RSPO และโครงการยกระดับสินค้า OTOP ณ ตำบลด่านสวี จังหวัดชุมพร และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโตนกรอย อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนมบ้านโตนกรอย และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล บ้านทะเลนอก พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านทุ่งถั่ว นอกจากนี้ยังมีโครงการพลังเป็ดพัฒนาท้องถิ่น, โครงการปาล์ม RSPO และโครงการยกระดับสินค้า OTOP อีกด้วย

ในส่วนของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาฯ จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรายละเอียดกิจกรรมจะเน้นไปที่โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน, โครงการบริหารจัดการน้ำยั่งยืน, โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ, โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ขณะที่ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้เน้นย้ำให้คณะทำงานทั้งฝ่ายเลขานุการและทีมคณาจารย์ จัดเตรียมความพร้อมโดยการลงพื้นที่ก่อนการติดตามผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ และกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติโครงการ การดำเนินการไปราชการ และการจัดการฝ่ายยานพาหนะทางทีมงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานให้ทุกกิจกรรม นอกจากนี้ขอให้คณะทำงานทุกคนดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ นำผลลัพธ์ความสำเร็จที่ใช้ทุกศาสตร์ ทุกสาขามาแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพราะเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

Similar Posts