ข่าวเด่น DAS

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0
โครงการขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบาย

พื้นที่ดำเนินงาน

0
โครงสนองงานตามแนวพระราชดำริฯ

พื้นที่ดำเนินงาน

0
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

พื้นที่ดำเนินงาน

อพ.สธ.-มรส.

ศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.-มรส.

LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

AIC

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

อว.ส่วนหน้า

ศูนย์ปฎิบัติการส่วนหน้า จังหวัด สฎ.

Covid-19

ไวรัสโคโรนา

รายงานผล

การดำเนินงานโครงการ

E-Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ