งานบริการวิชาการฯ ร่วมประชุมโครงการมหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผย มรส.ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ วิทยาลัยนานาชาติฯ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมด้วย ดีเดย์ 26 – 31 กรกฎาคม 2561

…..เมื่อเวลา 08.30 น.(15 กุมภาพันธ์ 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและผู้แทนจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการมหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม

…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงผลการประชุมโครงการดังกล่าวว่า ที่ประชุมได้ตกลงให้มีกิจกรรมจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์อาหารที่มีชื่อของภาคใต้ การจัดการแข่งขันทำอาหารเอกลักษณ์พื้นถิ่น การจัดงานมหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการ Fam Trip และการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในความคิดส่วนตัว อาหารใต้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมปักษ์ใต้ สามารถสร้างความประทับใจในวิถีแห่งความเป็นไทยให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ โครงการมหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ จะจัดขึ้นในวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2561 นี้

…..โครงการมหกรรมอาหารการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวคิดในการดำเนินการในลักษณะการนำเสนอศักยภาพด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ในส่วนของการกำหนดรูปแบบการจัดงาน และพิจารณาความเหมาะสมด้านประเภทอาหาร ศักยภาพอาหารของแต่ละจังหวัด และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอศักยภาพด้านอาหารของ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายและเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts