โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

งบประมาณ
    270,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     มรส. , บ้านทุ่งตาหนอน อ.พนม

ระยะเวลา
     ต.ค. 55 – ก.ย. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  077-355683

Similar Posts