โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ
    โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

งบประมาณ
    600,600 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     โรงเรียน ตชด. ในสังกัด กก.ตชด. 41

ระยะเวลา
     ต.ค. 55 – ก.ย. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  077-355683

Similar Posts