โครงการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

โครงการ
    โครงการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

งบประมาณ
    15,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     เขตตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ต.ค.55- ก.ย.56

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อาจารย์รุ้งกานต์ พลายแก้ว

Similar Posts