เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนรายวิชาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

โครงการ
    เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนรายวิชาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

งบประมาณ
    499,960 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
     29 ก.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ฝ่ายบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ 081-8934791

Similar Posts