อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์

โครงการ
    อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์

งบประมาณ
    46,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
     ส.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.นุชนารถ นาคฉายา 082-9108448

Similar Posts