ห้องสมุดเพื่อน้อง

โครงการ
    ห้องสมุดเพื่อน้อง

งบประมาณ
   15,500 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     โรงเรียนบ้านบารูป ม.4 ต.สินเจริญ อ.พระแสง

ระยะเวลา
     25 ธ.ค. 55

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    น.ส.อมรรัตน์ แซ่กวั่ง 089-9742826

Similar Posts