หลักสูตร วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)

สาระสำคัญของหลักสูตร

วิทยากรกระบวนการ คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุม หรือดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ บุคคล ผู้นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการจัดกระบวนการ ควบคุมกระบวนการประชุม ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นพี่เลี้ยงและกระตุ้น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ
  2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ
  3. เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ 

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยากรกระบวนการ
  • เทคนิค ทักษะ การเป็นวิทยากรกระบวนการ
  • การเรียนรู้อดีต การเรียนรู้ปัจจุบัน การเรียนรู้อนาคต และการเข้าใจตนเอง
  • ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ

รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ

Similar Posts