ส่งเสริมทักษะปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

โครงการ
    ส่งเสริมทักษะปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
    26,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     29-30 เม.ย. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    นางสาวนลินี รักเพชร 082-4122660

Similar Posts