สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2556

โครงการ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2556

งบประมาณ
   150,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารทีปังกรรัศมีโชติและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     18-20 ส.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 077-355666

Similar Posts