ศึกษาดูงานบริการวิชาการท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานบริการวิชาการท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ก่อตั้งเมื่อปี 2481 ในชื่อ “โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน” ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรม” ในปี 2517 แยกตัวมาเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรน่าน” ในปี 2518 ต่อมาในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ก่อนยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน”

   เมื่อปี 2548 ที่นี่เปิดสอน 3 คณะ 11 สาขาวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปกรรม โครงการหลักด้านบริการวิชาการที่ มทร.ล้านนา น่าน ขับเคลื่อนมี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2. โครงการบริการวิชาการ ตามรายประเด็นตามแต่จะร้องขอ และ 3. โครงการพระราชดำริ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    
   นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอีก 4 โครงการ ได้แก่
      1. โครงการความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจุฬาฯ มาตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่นี่และใช้งบประมาณร่วมกัน
      2. คลินิกเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      3. โครงการขยายผลโครงการหลวง ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นสำนักงาน และทำงานกับพื้นที่ 15 อำเภอของน่าน
      4. โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว ที่มาของโครงการนี้ คือ ลาวได้เคลื่อนย้ายชาวบ้าน 5 หมู่บ้านออกไปตั้งชุมชนใหม่ เพื่อใช้พื้นที่เดิม  จัดตั้งโรงไฟฟ้า ทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด มทร.ล้านนา น่าน จึงเข้าไปช่วยเหลือ

Similar Posts