ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อเวลา 07.00 น. (1 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.รัชฏาพร ไทยเกิด ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะทำงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.–สฎ.) ณ บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดมสรรพกำลังอาจารย์เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สฏ. โดยได้มีสำรวจพื้นที่ภายในโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการสำรวจข้อมูลดังกล่าว

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สฏ. ตามแนวทางการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรมของโครง อพ.สธ. บนฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ตามกิจกรรมดังนี้ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

ซึ่งคณะทำงานการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชพันธุ์ดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้นำพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเกษตรและเครือข่ายและใช้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยแผนการดำเนินงานครั้งต่อไปทางคณะทำงานจะร่วมหารือกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รูปภาพ

Similar Posts