มรส. ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมโครงการ”สร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุจากหลากหลายพื้นที่ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและเป็นกันเอง

     วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นแม่ข่ายสำคัญ วันหนึ่งมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลจะมีโครงการร่วมกันในประเด็นดังกล่าวเพื่อร่วมกันสรรสร้างสังคมผู้สูงอายุให้อบอวลไปด้วยความสุขและความรักอย่างที่ควรจะเป็น วันนี้ทุกหน่วยของมหาวิทยาลัยได้พยายามเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ท้องถิ่น และเป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องในหลากหลายมิติ เราจะร่วมกันทำให้บ้านของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมให้ได้

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts