มรส.รายงานและนำเสนอข้อมูลการการประเมินผลโครงการ ITA ระนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ และคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯได้เดินทางมายัง จ.ระนอง เพื่อรายงานและนำเสนอข้อมูลการการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง งวดที่ 3 ให้กับคณะกรรมการกำกับการจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นะนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

ข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลหลายหน่วยงานจำนวน 31 หน่วยงาน 155 เล่ม ข้อมูลภาพรวมของ จ.ระนองจำนวน 20 เล่ม ท่านคณะกรรมการชื่นชมในเนื้อหาและกระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเชื่อมั่นในการดำเนินงานของพวกเรา

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพยายามเดินหน้าเพื่อเชื่อมโยงทุกสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยในการสร้างแนวทางและโอกาสที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกับพี่น้องในท้องถิ่น อย่างเต็มกำลัง ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts