งานบริการฯร่วมกับสาขาวิชาพืชศาสตร์ปฏิบัติการจัดทำแปลงผักต้นแบบ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 งานวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร์ นำโดย ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตร ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแปลงผักต้นแบบ โดยมี ดร. เกษร เมืองทิพย์ ได้นำองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษและธาตุอาหารพืช และ ผศ. พรพรหม พรหมเมศร์ ปฎิบัติการปรับปรุงโครงสร้างดิน pH ดิน พื้นที่สาธิต ในการเตรียมแปลงต้นแบบ

Similar Posts