งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

อธิการบดีฯ เผยแนวทางการขับเคลื่อนราชภัฏต้องสร้างประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่รับใช้ชุมชนท้องถิ่นในซึ่งมีโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการลงพื้นที่ตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดทุกเดือน และที่สำคัญที่ประชุมได้ชี้แจงแจ้งเรื่องกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 3 โรงเรียน

ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏโดยการสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้ฟังชั่นเป็นตัวแบ่ง ใช้การมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อน และแนวคิดเชิงปฏิบัติการ สรรพกำลัง (บูรณาการ) ทรัพยากร นอกจากนี้ อธิการบดีฯได้เน้นย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยว่า จะต้องตอบสนองนโยบายที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน และตอบสนองวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และให้บริการวิชาการแก่สังคม

Similar Posts