งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ด้านรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ หัวเรือใหญ่งานบริการวิชการฯ เผยเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ต้องรับใช้ชุมชนท้องถิ่นตามพันธกิจ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และหัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมประชุมกลุ่มย่อย
และรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพราะมหาวิทยาลัยมีหน้าที่โดยตรงคือประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ หลังจากนี้คณะทำงานทุกท่านของงานบริการวิชาการฯ จะช่วยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์

ด้าน นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจงถึงแผนการดำเนินงานว่า คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะแบ่งเป็น 2 ทีม คือทีม Focus group และ ทีมจัดเก็บข้อมูล ซึ่งทีม Focus group ต้องดำเนินการร่วมกันจัดเวทีเสวนาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 4 เขต โดยได้กำหนดประเด็นไว้ 4 ประเด็น 1. ศึกษากระบวนการจัดทำแผน 2. การดำเนินงานตามแผนสู่ชุมชน ซึ่งจะพิจารณาว่าแผนดำเนินงานดังกล่าวสามารถพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือไม่ 3. ทีมคณะทำงานจะดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และประเด็นสุดท้ายคณะทำงานจะทำเอาข้อมูลจากแบบสำรวจนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอให้กับเทศบาลเมืองนครสุราษฎร์ธานีในการปรับปรุงพัฒนาแผนการดำเนินงานต่อไป

ซึ่งหลังจากที่ได้ร่วมกันสรุปผลที่ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเสร็จสิ้น ทางคณะทำงานจะเดินทางไปร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย รับฟังความคิดเห็นของประธานชุมชนในเขตพัฒนาที่ 4 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ วัดกลางใหม่

Similar Posts