งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก พัฒนาครูเด็กเล็กหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร

    เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร แต่งแต้มเติมเสียงเพลงให้กับเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

      ผศ.นรินทร์ สุขกรี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะด้านดนตรีกับการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย โดยมุ่งหวังว่าครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ต่อไป

    ด้านนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการนี้ขึ้นให้กับครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน ตชด. จำนวน 10 โรงเรียน มีผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 19 คน โดยมี ดร.สุพาพร บลาว และดร.แพง ชินพงศ์  นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาเป็นวิทยากรอบรม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดนตรีและเพลงให้กับเด็กปฐมวัย และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโอกาสต่อไป

Similar Posts