งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมกับผู้นำชุมชนขุนทะเลทั้ง 10 หมู่ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ของแต่ละท้องถิ่น

       มหาวิทยาลัยฯได้เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนขุนทะเลสามารถนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น มาวางขายที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยฯ และยังเปิดโชว์รูมขายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านให้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

       นอกจากนี้ ยังร่วมกันวางแผนที่จะนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยฯ มีไปขยายผลการดำเนินการผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านในชุมชนขุนทะเล “ร่วมกันแสดงความเห็น และร่วมกันออกแบบการเดินทางเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”

Similar Posts