งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รุก ขับเคลื่อนพันธกิจรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 / 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า การประชุมกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อมอบหมายนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และติดตามผลการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและร่วมวางแผนในการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ด้านนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ที่ทำหน้าที่ ขับเคลื่อนงาน โดยผ่านกระบวนการ SRU MODEL ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจในหลายประเด็น ได้แก่ 1.การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเดือนมิถุนายน 2559 2.การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.การเตรียมการบูรณาการการจัดการท่องเที่ยวหาดนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.การเตรียมศึกษา พัฒนา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นพลับพลึงธาร ตามมติที่ประชุมของเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภาคใต้ตอนบน ณ พื้นที่จังหวัดระนอง นอกจากนี้ก็ยังได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยฯทราบต่อไป จากการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฯดังกล่าว หวังเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ตามค่านิยมหลัก “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม”

Similar Posts