คบว.ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นบ้านสวนปราง ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นโครงการตามพระบรมราโชบาย ประจำปี 2565

โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการพัฒนา รับฟังปัญหา รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณปี 2564 และนำข้อเสนอแนะไปปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบายในพื้นที่

นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นกล่าวว่า พื้นที่ภูรินเป็น 1 ใน 3 พื้นที่ ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ตามโครงการพระบรมราโชบาย 4 ด้าน คือด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัย เข้ามาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ภูริน โดยมหาวิทยาลัยฯมีเจ้าภาพหลักในการพัฒนาพื้นที่
ภูรินจะเป็นคณะนิติศาสตร์

สำหรับในปี2565 ทางมหาวิทยาลัย ได้เข้ามาดำเนินโครงการ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาขยะชุมชน โครงการสร้างสร้างสุขเมืองคนดีเพื่อชีวีผู้สูงอายุ โครงการยกระดับคุณค่าสมุนไพรภูริน โครงการยกระดับคุณค่าดินขุยไผ่ และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่

Similar Posts